تیم آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش مدیریت

دکتر محمد سلیمانی خیبری

دکتر محمد سلیمانی خیبری

مؤسس آزمایشگاه
دکترای علوم عالی آزمایشگاهی
دکتر نوشین ایزد پناهی

دکتر نوشین ایزد پناهی

مسئول فنی آزمایشگاه
متخصص سرجیکال – کلینیکال پاتولوژی
مسلم کرکچی

مسلم کرکچی

مدیریت داخلی آزمایشگاه
کارشناس علوم آزمایشگاهی
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش IT ، انبارش و دپو

بیژن حسن نیا

بیژن حسن نیا

کارشناس بخش IT ، انبارش و دپو
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش اداری

مهشید صادق زاده

مهشید صادق زاده

مسئول حسابداری
محمد صادق زاده

محمد صادق زاده

مسئول امور اداری
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش خدمات

امید اسماعیلی

امید اسماعیلی

پرسنل خدمات
محمد براتی

محمد براتی

پرسنل خدمات
حسن ایوزی

حسن ایوزی

پرسنل خدمات
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش نمونه گیری

صغری کشته گر

صغری کشته گر

تکنسین نمونه گیری
نادیا نورالهیان

نادیا نورالهیان

تکنسین نمونه گیری
سعید لطفی مقدم

سعید لطفی مقدم

تکنسین نمونه گیری
مهدیه اسماعیلیان

مهدیه اسماعیلیان

تکنسین نمونه گیری
جلال عباس‌پور

جلال عباس‌پور

تکنسین نمونه گیری
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش پذیرش

لیلا نیازی

لیلا نیازی

تکنسین پذیرش
مینا حسنی

مینا حسنی

تکنسین پذیرش
اشرف امانی

اشرف امانی

تکنسین پذیرش
الهام خالصی

الهام خالصی

تکنسین پذیرش
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش کنترل کیفی

رعنا حسن زاده

رعنا حسن زاده

کارشناس کنترل کیفی
محمد تقی خضری

محمد تقی خضری

کارشناس کنترل کیفی
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش هورمون

بابک فقیهی

بابک فقیهی

کارشناس بخش هورمون
محمد رضا محمدزاده

محمد رضا محمدزاده

کارشناس بخش هورمون
ندا پوردایی

ندا پوردایی

کارشناس بخش هورمون
زهرا کوهجانی

زهرا کوهجانی

کارشناس بخش هورمون
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش میکروب و سرولوژی

فرزانه فحول

فرزانه فحول

کارشناس بخش میکروب و سرولوژی
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش آنالیز مایعات

احمد فحول

احمد فحول

کارشناس بخش آنالیز مایعات
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش هماتولوژی و الکتروفورز

فرزانه حسینی

فرزانه حسینی

کارشناس بخش هماتولوژی و الکتروفورز
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش بیوشیمی

علی اصغر مزینی

علی اصغر مزینی

کارشناس بخش بیوشیمی
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

بخش اورژانس

الهه جعفری

الهه جعفری

کارشناس بخش اورژانس
مهدی افشار تربتی

مهدی افشار تربتی

کارشناس بخش اورژانس
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

تکنیسین تفکیک

سیده نازنین قاسمی

سیده نازنین قاسمی

سید امیر شمسیان

سید امیر شمسیان